Parkeringar

 

Garage

Varje hus har ett garage som ingår i månadsavgiften. Endast registrerade motorfordon och tillbehör till dessa får ställas i garage. Garageportarna är försedda med ett extra hänglås som ska försvåra inbrott. Hänglåsen ska alltid vara låsta. Meddela gensat styrelsen/blockledare om det uppstår fel på garegeport eller tillhörande lås. Nytt hängslås fär man hos styrlesen vid behov. 

I garagen har bostadsrättsinnehavaren endast rätt att ansluta batteriladdare och motorvärmare försedd med timer. Det är inte tillåtet att dra en elsladd från garaget till parkeringsplats utomhus. Större, kontinuerlig förbrukning såsom laddning av elbilar, är inte tillåten av främst två skäl. 1: Elkostnaden för garagen går på den gemensamma kostnaden som då fördelas på alla hushåll via årsavgiften, 2: Installationerna i garagen är inte dimensionerade för en stor samlad förbrukning vilket skulle kunna leda till överbelastning och överhettning av gamla eluttag om vi plötsligt börjar koppala in större förbrukning.

 

Hyrplatser

För de bostadsrättsinnehavare som använder två bilar  kan en parkeringsplats utomhus hyras. För generationshusen gäller att ytterligare en parkeringsplats kan hyras om ev. hyresgäst har bil. Endast motordrivet fordon får ställas på hyrplats. Platserna  hyrs ut i mån av tillgång. Kösystem tillämpas.

Ta kontakt med styrelsen för intresseanmälan för   parkeringsplats.

 

Besöksplatser

Ett antal besöksplatser finns inom området.  Kostnaden är 5 kr/timme, max 30 kr/dygn. Första halvtimmen är kostnadsfritt. Besöksplatser får endast används för motorfordon vars hjul ryms   inom parkeringsrutan.

I området finns fyra avgiftsfria parkeringsplatser   för motorcyklar.

Bevakning sköts av P-service telefon 0771/771100   

 

Ordningsregler

Motorfordon får inte parkeras på gator, vändplaner,   gångvägar och hustomter. Motorfordon får köras in i området endast för i- och urlastning. Tänk på att inte hindra räddningsfordons framkomst vid sjukdom, olycka eller brand.

Det är inte tillåtet att tvätta motorfordon inom området.

 

Överträdelse av ovanstående regler för garage, hyr- och besöksplatser samt ordningsreglerkan leda till uppsägande av medlemskap i föreningen.